ШИНЭ ҮЕИЙН

НЯГТЛАН БОДОГЧИД

ХӨТӨЛБӨР

Цаасан
тайлангаас

Цахим
тайланруу

Зорилго

Жижиг, дунд аж ахуйн нэгжүүдэд сүүлийн үеийн дэвшилтэт
технологид суурилсан санхүүгийн онлайн програм
нэвтрүүлэх замаар санхүү, татварын тайланг бэлтгэх
нягтлан бодох бүртгэлийн үйл явцыг бүрэн цахимжуулж,
мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээ хүргэх

Хэрэгжүүлэгч байгууллага

"Новасофт" ХХК, "Монгол такс тмз" ХХК

Үргэлжлэх хугацаа

2014/02/03-наас 2014/04/20

Хамрах хүрээ

1,500 жижиг, дунд аж ахуйн нэгж

ХӨТӨЛБӨРТ ХАМРАГДАХ УТАС: 7000-7001


Дэлгэрэнгүй танилцуулга