БААЗ Бараа материал

Бараа материалын орлого, зарлага хөтлөх, өртөг тооцох үйлдлүүдийг агуулсан
БАРАА МАТЕРИАЛЫН БҮРТГЭЛИЙН MОДУЛЬ

Бүртгэлээ хөтөлж үлдэгдлээ хянана