ЗОРИЛГО:

Олимпиадад оролцогчдын татвар, санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн талаарх мэдлэг ур чадварыг сорих, мэргэжлийн холбогдолтой хууль тогтоомж, дүрэм, журам, заавар стандартын талаарх мэдлэгийг дээшлүүлж, хэрэглээ болгон идэвхжүүлэхэд оршино.


ХАМРАХ ХҮРЭЭ:

Нягтлан бодогч, санхүүч, татварын улсын байцаагч, их дээд сургуулиудын оюутан залуусыг хамрах бөгөөд оролцогчдыг дараах 2 бүлэгт хуваана.
 • 1-р бүлэг: Нягтлан бодогч, Татварын улсын байцаагч;
 • 2-р бүлэг: Их дээд сургуулийн оюутнууд


ҮЕ ШАТ, ХУГАЦАА:

Олимпиадыг 2 үе шаттай зохион байгуулна.
1-р үе шат: 2020 оны 11-р сарын 11-нд 14:00 - 16:30 цагийн хооронд /цахимаар/
2-р үе шат: 2020 оны 12-р сарын 14-нд 13:00 - 18:00 цагийн хооронд /танхимд/


ШАГНАЛЫН САН:


Нэгдүгээр бүлэг Нягтлан бодогч:
 • 1-р байр: Өргөмжлөл, 600,000 төгрөг,
  BAAZ системийг ашиглах
  600,000 төгрөгийн эрх
 • 2-р байр: Өргөмжлөл, 400,000 төгрөг, BAAZ системийг ашиглах 400,000 төгрөгийн эрх
 • 3-р байр: Өргөмжлөл, 200,000 төгрөг, BAAZ системийг ашиглах 200,000 төгрөгийн эрх,
Хоёрдугаар бүлэг Оюутан:
 • 1-р байр: Өргөмжлөл 500,000 төгрөг, BAAZ системийг ашиглах 500,000 төгрөгийн эрх
 • 2-р байр: Өргөмжлөл, 300,000 төгрөг, BAAZ системийг ашиглах 300,000 төгрөгийн эрх
 • 3-р байр: Өргөмжлөл, 200,000 төгрөг, BAAZ системийг ашиглах 200,000 төгрөгийн эрх

Тэмцээний дүн гарлаа:


Тэмцээний 1-р шат 2020 оны 11-р сарын 11-нд 14:00-16:30 цагийн хооронд амжилттай явагдаж дууслаа. Тэмцээний дүнг эндээс харна уу.